Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy

 1. Co to je katalogizace majetku?
  Katalogizace  majetku je proces, při kterém je poprvé opatřovaný výrobek pojmenován, zařazen do skupiny a třídy NATO a identifikován (popsán) tak, aby mu mohlo být přiděleno katalogizační číslo výrobku (v terminologii NATO tzv. NATO Stock Number – NSN). Výrobek, který je již zavedený v MO a AČR a má přiděleno katalogizační číslo výrobku se již nekatalogizuje.

 2. Co musí udělat výrobce/dodavatel, je-li vůči němu uplatněna katalogizační doložka smlouvy?
  Nejjednodušší bude, když se obrátíte s pomocí o radu přímo na nás případně na jinou katalogizační agenturu.

 3. Jak postupovat při práci ve WEB-KAT?
  Více informací včetně návodů naleznete na webu Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti: www.okm.army.cz/web-kat.

 4. Které výrobky podléhají katalogizaci majetku?
  Katalogizaci podle zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, podléhají všechny výrobky, které jsou určeny k zajištění obrany státu a jsou přitom poprvé opatřovány resortem obrany (první nákup výrobku) nebo výrobky českých výrobců, jejichž katalogizaci si vyžádal kodifikační úřad zahraničního státu.
  Pravidla pro katalogizaci majetku jsou dále upřesněna interními normativní akty resortu MO ČR.

 5. Co musí udělat výrobce (dodavatel), aby mu byl přidělen katalogizační kód výrobce (dodavatele) a jeho výrobku katalogizační číslo výrobku (NSN)?
  Katalogizační kód výrobce (katalogizační kód dodavatele)  (v terminologii NATO tzv. NATO Commercial and Government Entity Code – NCAGE Code) přiděluje oddělení katalogizace (OdK) Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (Úř OSK SOJ) pro jednoznačnou identifikaci organizace v rámci NATO. Aby mohl být výrobci (dodavateli) přidělen katalogizační kód, musí mít uzavřenou smlouvu na dodávku materiálu do resortu MO ČR a vyplnit všechny povinné údaje v souladu s přílohou číslo 3 Vyhlášky Ministerstva obrany číslo 5/2001 Sb. Ve výjimečných případech je přidělován NCAGE i jiným subjektům než výrobcům či dodavatelům. Katalogizační číslo výrobku  přidělí OdK výrobku v případě, že je předložený návrh katalogizačních dat o výrobku  (NKDV) úplný a výrobek je určen k zajištění obrany státu. NKDV se zpracovává pouze na výrobek, na který je uzavřena kupní smlouva, jejíž součástí je tzv. katalogizační doložka smlouvy nebo o katalogizaci výrobku projevil zájem některý kodifikační úřad zahraničního státu. Katalogizační číslo výrobku se nepřiděluje tzv. „do šuplíku“ (pokud na výrobek není uzavřena kupní smlouva, katalogizační číslo výrobku se nepřiděluje). Nicméně je a bude konkurenční výhodou každého dodavatele do resortu obrany mít v předstihu připravený návrh katalogizačních dat s údaji pro každý svůj výrobek u něhož je předpoklad, že ho bude dodáván do resortu MO ČR případně do ozbrojených sil států, které používají NCS.

 6. Kdo zpracovává návrh katalogizačních dat o výrobku?
  Návrh katalogizačních dat o výrobku zpracovává agentura. Agentura je fyzická nebo právnická osoba, která podniká podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), na základě osvědčení o způsobilosti zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku vydaného Úř OSK SKJ (dále jen „osvědčení o způsobilosti“).

 7. Jaká data musí poskytnout výrobce (dodavatel) agentuře?
  V souladu se zákonem č. 309/2000 Sb. je OdK vyžadována katalogizační doložka ve smlouvě s dodavatelem na výrobek, který není dosud katalogizovaný. Kromě údajů uvedených v tabulce, která je součástí katalogizační doložky, je výrobce (dodavatel) povinen zpřístupnit technickou dokumentaci k výrobku nebo předat agentuře k zakódování základní technické parametry (vlastnosti) výrobku.

 8. Jak dlouho bude agentuře trvat zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku?
  Doba nutná na zpracování ZDK a NKDV je závislá na počtu výrobků předložených ke katalogizaci a na kvalitě a přípravě technické dokumentace k výrobkům. Jedná-li se o jednoduché výrobky komerčního rázu (spojovací materiál, nářadí apod.), lze hovořit v závislosti na počtu položek (10 až 50) o 1 dni až týdnu. V případě složitějších výrobků a zejména většího počtu položek (100 a více) je nutné počítat s 30 až 45 dny.

Přečtěte si také FAQ na webových stránkách OdK.