Číslování položky

Číslování položky

Každá položka zásobování, která má být zavedena do Kodifikačního systému NATO, musí být pojmenována, klasifikována a popsána takovým způsobem, aby mohla být identifikována jediným identifikátorem - Skladovým číslem NATO

Skladové číslo NATO (NATO Stock Number – NSN) je 13ti místný identifikátor, který přiděluje položce Národní kodifikační úřad (National Codification Bureau – NCB), na jehož území byla položka vyrobena.

NSN se skládá ze dvou základních částí:

 • první část NSN tvoří 4 číslice, které označují  třídu zásob NATO (NSC), do které je položka zařazena (v tomto případě 8405-Pánské svrchní oblečení ). Během životního cyklu položky  se může tato část měnit. Rozvoj vědy a techniky může být důvodem ke vzniku nových nebo k úpravě stávajících tříd a díky tomu může být položka přesunuta do jiné třídy zásob;
 • druhou část NSN tvoří Identifikační číslo položky NATO (NATO Item Identification Number – NIIN). NIIN (v tomto případě 16-0031265) se nemění a zůstává po celou dobu životnosti položky stejné. První dvě číslice NIIN označují Národní kodifikační úřad, který NSN přidělil (v tomto případě 16 – kód NCB Česká republiky). Posledních 7 číslic Skladového čísla NATO nemá zásadní význam. Toto číslo se přiděluje pouze jediné položce zásobování v rámci kodifikující země. V rámci této země je tedy unikátní (0031265).

  Příklad:
  8405160031265
  Kód klasifikace zásob NATO (NSC)Kód Národního kodifikačního úřadu (NCBnevýznamné číslo
   Identifikační číslo položky NATO (NIIN)
  SKLADOVÉ ČÍSLO NATO (NSN)

Podrobnější informace o skladovém čísle NATO naleznete v příručce Kodifikační systém NATO – základní informace
Informace o přidělených skladových číslech jsou zveřejňovány v pravidelných intervalech v národní databázi MCC Browser a v mezinárodní databázi NMCRL. Přístup do MCC Browser je bezplatný na základě registrace. Přístup k NMCRL je za úplatu.