Co byste měli vědět

Co byste měli vědět

1. Katalogizací se rozumí pořízení a aktualizace katalogizačních dat o výrobku, výrobci a dodavateli. 
Výrobek (položka), který je dodáván do resortu MO ČR a AČR je pojmenován, klasifikován a identifikován podle zásad Kodifikačního systému NATO. Na základě těchto činností je pak možné přidělit výrobku katalogizační číslo (Skladové číslo NATO).
Každý český výrobce/dodavatel, jehož výrobky jsou na základě smlouvy dodávány do resortu MO, musí mít přidělen katalogizační kód výrobce/dodavatele (NATO Commercial and Government Entity Code – NCAGE Code).  Pokud výrobce nebo dodavatel nemá tento kód přidělen, musí požádat o jeho přidělení oddělení katalogizace majetku Úř OSK SOJ (OdK). Ke zpracování žádosti je možné si vyžádat naši pomoc.

2. Katalogizace majetku se provádí pouze v případě, že s vámi byla uzavřena smlouva (kupní, o dílo) na dodání materiálu, jejíž součástí je i katalogizační doložka. Jak máte postupovat dále, najdete na webu Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti: www.okm.army.cz/web-kat.

3. Pokud se teprve účastníte výběrového řízení, výrobky se nekatalogizují. Je od vás požadován pouze souhlas (prohlášení) s provedením katalogizace v případě, že výběrové řízení vyhrajete.

4. V ČR probíhá katalogizace ve dvou etapách:

a) V první etapě se zpracovávají tzv. základní data ke katalogizaci (ZDK). ZDK se zpracovává vždy a na všechny položky, které tvoří předmět smlouvy. V případě, že předmětem smlouvy je majetek, u kterého se sleduje nějaká provozní veličina (km, provozní hodiny apod.), vyžaduje armádní logistika zpracování ZDK i na položky, které nejsou sice předmětem smlouvy, ale jsou jeho součástí a jsou významné z hlediska sledování provozu a provádění údržby.
ZDK musí dodavatel předat OdK v požadovaném formátu a v termínu uvedeném ve smlouvě (většinou je tento termín uveden v příloze smlouvy).

Jsou-li předaná data v pořádku, položka má ve WEB-KAT „Stav úkolu: Dokončeno“. Jsou-li v předaných datech zjištěny nějaké závady, oznámí tuto skutečnost OdK dodavateli, který vyžádá odstranění závad v souladu s reklamačním řádem naší agentury. Je-li vyžadováno OdK zpracování Návrhu katalogizačních dat o výrobku, jsou dodavateli zaslány z OdK příslušné požadavky na jeho zpracování.

b) Druhá etapa proběhne pouze v případě, je-li OdK vyžadováno zpracování Návrhu katalogizačních dat o výrobku (NKDV) na některou položku ze ZDK. Zpravidla se to týká položek charakteru vojenského materiálu buď české výroby, která nebyla doposud katalogizována, nebo výrobku vyráběného v zemi, která nepoužívá Kodifikační systém NATO. Na položky vyráběné ve státech NATO a Tier 2 se druhá etapa nevztahuje.

NKDV se zasílá na OdK. OdK posoudí správnost předloženého NKDV. V případě, že je předložený NKDV úplný a je zpracován v souladu s požadavky zákona číslo 309/2000 Sb., položka má ve WEB-KAT „Stav úkolu: Dokončeno“. V případě, že není NKDV úplný nebo není zpracován v souladu se zákonem číslo 309/2000 Sb., OdK předložený návrh zamítne. Dodavatel v tomto případě postupuje stejně jako v bodě 4a).