Služby

Služby

Kodifikační agentura firmy AURA, s.r.o., poskytuje služby související s katalogizací majetku.

Screening

Screeningem se rozumí proces, při kterém ověřujeme proti databázi NATO (NMCRL – NATO Master Catalogue of References for Logistics) a české databázi (Katalogu ISL), zda byl již výrobek katalogizován. Tato kontrola je prováděna vždy, když je zpracováván Soubor povinných údajů pro katalogizaci (SPÚK).

Kromě toho, že je screening prováděn jako součást zpracování SPÚK, může si u nás odběratel objednat provedení screeningu podle svých specifických požadavků, např.:

  1. Vyhledání a předání sestavy všech katalogizovaných výrobků zadané organizace (podle názvu organizace, identifikačního čísla nebo NCAGE), kód 189002-1;
  2. Vyhledání a předání sestavy katalogizovaných výrobků konkurence, 189002-2;
  3. Nalezení možných náhrad a záměn, případně vhodných náhradních dílů apod., 189002-3.

Podklady, které jsou pro provedení screeningu vyžadovány, upřesňujeme při každé zakázce se zákazníkem. V současné době provádíme následující typy screeningu:

  1. Vyhledání a předání sestavy všech katalogizovaných výrobků zadané organizace (kód služby 189002-1). Zákazník zadá název a IČ příslušné organizace (pro ČR) a požadovaná výstupní data. U zahraniční organizace je nutné uvést název a adresu organizace.
  2. Dohledání skladových čísel nebo jiných datových prvků (např. název a adresa výrobce) na základě referenčních čísel (kód služby 189002-2). Zákazník zadá referenční čísla a upřesní seznam datových prvků výstupní sestavy.
  3. Nalezení možných záměn a náhrad (kód služby 189002-3). Zadání je nutno upřesnit zákazníkem.

Objednávku můžete vyplnit přímo na našich webových stránkách nebo si můžete objednávku stáhnout a vyplněnou zaslat e-mailem na adresu agentura@agentura.aura.cz.

Zpracování souboru povinných údajů pro katalogizaci

Souborem povinných údajů pro katalogizaci (SPÚK) se rozumí souhrn dat, který je dodavatel povinen dodat na základě smluvního vztahu mezi prodávajícím (výrobce/dodavatel) a kupujícím (Ministerstvo obrany ČR) odboru katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti.

Požadavek na zpracování SPÚK je součástí tzv. Katalogizační doložky. SPÚK se zpracovává na VŠECHNY položky, které tvoří předmět smlouvy. V případě, že předmětem smlouvy je majetek, u kterého se sleduje nějaká provozní veličina (km, provozní hodiny apod.), vyžaduje oddělení katalogizace majetku (OdKM) Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (Úř OSK SOJ) zpracování SPÚK i na položky, které nejsou sice předmětem smlouvy, ale jsou jeho součástí a jsou významné z hlediska sledování provozu a provádění údržby. Pro zpracování SPÚK je nutné, aby dodavatelé dodržovali pokyny uvedené v katalogizační doložce smlouvy s rezortem obrany. Kromě toho je nutné sledovat i aktuální informace na webových stránkách OdKM na adrese www.okm.army.cz. Ke zpracování SPÚK lze využít i náš SW nástroj MCC Browser. Přestože může SPÚK zpracovávat dodavatel sám, naše agentura je připravena zpracovat SPÚK za vás, případně vám pomoci s jeho zpracováním. Pokyny pro zpracování SPÚK »

Zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku

Návrhem katalogizačních dat o výrobku (NKDV) se rozumí charakteristické údaje o výrobku zpracované agenturou podle zásad systému katalogizace, a to v písemné nebo elektronické podobě (zákon č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany a o změně živnostenského zákona).

Charakteristickými údaji se přitom rozumí údaje, které výrobek jednoznačně identifikují a na jejichž základě může být výrobku přiděleno skladové číslo NATO (NATO Stock Number – NSN).

NKDV se zpracovává pouze pro výrobky vyrobené v ČR nebo zemích mimo NATO či Tier 2, které jsou definovány v kupní smlouvě nebo byly označeny při kontrole souboru povinných údajů pro katalogizaci OdKM jako položky zásobování. Zpravidla se jedná o výrobky, které lze definovat jako vojenský materiál podle Vyhlášky ministra obrany č. 274 ze dne 30. května 2006. NKDV může zpracovat pouze subjekt, agentura, která je držitelem osvědčení dle zákona č. 309/2000 Sb.

NKDV musí být předán OdKM v podobě speciální elektronické transakce (tato transakce je označována LNC) v termínu, který je uveden v kupní smlouvě (případně v její příloze).

Zpracovávala-li agentura dodavateli SPÚK, je nutné pro zpracování NKDV poskytnout agentuře takovou dokumentaci nebo technické informace, aby byla schopna popsat výrobek pomocí jeho významných charakteristik. Mezi povinné charakteristiky patří i určení nadřazeného celku, tj. do jakého celku výrobek patří. Pokud SPÚK zpracovával dodavatel sám, je nutné poskytnout agentuře navíc všechny údaje ze SPÚK.

Objednávku můžete vyplnit přímo na našich webových stránkách nebo si můžete objednávku stáhnout a vyplněnou zaslat e-mailem na adresu agentura@agentura.aura.cz.

Zpracování žádosti o přidělení katalogizačního kódu výrobce/dodavatel (NCAGE)

Pro jednoznačnou identifikaci je každému výrobci/dodavateli v rámci Kodifikačního systému NATO přidělen Kód výrobních a vládních subjektů neboli katalogizační kód výrobce/dodavatele (NCAGE – NATO Commercial and Government Entity Code).

Může nastat situace, že dodáváte do rezortu obrany zboží a některý z Vašich subdodavatelů nemá přidělen NCAGE. V takovém případě můžete žádat po svém subdodavateli, aby požádal o jeho přidělení Oddělení katalogizace majetku Úř OSK SOJ, který plní úlohu Národního kodifikačního úřadu (NCB – National Codification Bureau) ČR a jako jediný je oprávněn přidělovat katalogizační kód výrobce/dodavatele nebo žádost postoupí příslušnému zahraničnímu NCB. Můžete se však obrátit i na nás, abychom tuto žádost pro Vašeho subdodavatele zpracovali, zejména pochází-li z jiné země než ČR.

Kliknutím stáhnete formulář pro vyžádání NCAGE

Konzultace a školení

Kromě zpracování SPÚK a NKDV pro Vás připravujeme seriál kurzů a seminářů z oblasti katalogizace majetku. Školení budou provádět zkušení lektoři, kteří mají bohaté teoretické i praktické zkušenosti z ČR ale i ze zahraničních stáží a kurzů. V případě potřeby zajistím účast lektora z Oddělení katalogizace majetku Úř OSK SOJ Praha. Nabízíme i individuální školení a konzultace.