GDPR

GDPR – Informace o zpracování osobních údajů

poskytované zástupcům dodavatelů a zákazníků ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/676 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzickýchosob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“

Správce Vašich údajů

Společnost AURA, s.r.o., IČ: 46991573, se sídlem Úvoz 499/56, 602 00 Brno (dále jen „AURA“) jako správce Vás tímto v souladu s článkem 13 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Vaše údaje, které zpracováváme

Zpracováváme následující kategorie Vašich osobních údajů:

A. Identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, firma, pozice ve firmě.
B. Kontaktní údaje: e-mail, telefonní čísla, adresa firmy nebo kontaktní adresa.
C. Adresní údaje: jméno a příjmení kontaktní osoby, telefonní číslo, adresa pro doručení zásilky.

Účely zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:

 • plnění povinností vyplývajících ze smluv;
 • plnění povinností vyplývajících z licenčních ujednání k užívání software AURA;
 • plnění povinností vyplývajících z podmínek třetích stran u dodávaného hardware a software;
 • plnění povinností vyplývajících z podmínek poskytovaných služeb;
 • plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;
 • vedení kontaktů na zástupce dodavatelů a zákazníků;
 • zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb;
 • pořádání obchodních akcí a školení včetně zvaní a zajištění ubytování;
 • personalizovaného přístupu k našim internetovým službám;
 • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.

Příjemci Vašich údajů

AURA nevyužívá externí služby, při kterých by docházelo k trvalému a systematickému zpracování Vašich osobních údajů. Pro časově omezená zpracování Vašich osobních údajů můžeme využívat další zpracovatele z řad externích technických specialistů. Zpracování osobních údajů mohou pro AURA provádět pouze zpracovatelé na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Při doručování zásilek předáváme Vaše adresní údaje poskytovatelům poštovních a přepravních služeb.

Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

Doba zpracování Vašich údajů

​Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme je dle zákonných lhůt, které nám ukládají obecně závazné právní předpisy.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje Vaše osobní údaje zpracovávat. Po pominutí zákonného důvodu Vaše osobní údaje anonymizujeme nebo vymažeme z našich databází a systémů.

Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních nabídek a sdělení, je doba uložení Vašich osobních údajů 5 let od udělení souhlasu.

Jaká máte práva

​Při zpracování Vašich osobních údajů máte možnost u AURA uplatnit následující práva:

 • Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, tj. získat informace o tom, jak AURA zpracovává Vaše osobní údaje a o jaké údaje se jedná.
 • Máte právo, aby AURA bez zbytečného odkladu opravila na Vaši žádost nepřesné osobní údaje.
 • Máte právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), pokud jsou splněny zákonné podmínky a výslovně o to požádáte.
 • Máte právo v určitých případech na omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Máte možnost vznést námitku proti jejich zpracování.
 • Máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů není v pořádku.
 • AURA prohlašuje, že při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.
 • Více informací o Vašich právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní adresa pro komunikaci ke zpracování Vašich údajů a uplatnění Vašich práv: gdpr@agentura.aura.cz