SPÚK – Pokyny pro zpracování

SPÚK – Pokyny pro zpracování

Tyto pokyny vysvětlují nebo upřesňují požadavky OKM na zpracování SPÚK.

Sloupec 1 – Pořadové číslo
Položky musí být uvedeny v tabulce ve stejném pořadí jako jsou uvedeny v kupní smlouvě nebo ve specifikaci předmětu kupní smlouvy.

Sloupec 2 – Katalogové číslo majetku (KČM)
KČM je interní identifikátor MO ČR. V případě, že dodavatel už dodával do AČR nebo zná od svého subdodavatele katalogové číslo majetku (KČM) uvede ho ve sloupci 2. KČM je vždy 13 místné. Na začátku KČM je vždy nula.

Sloupec 3 – Skladové číslo NATO (NSN)
NSN je číslo, které se používá k identifikaci položek zásobování v rámci států používající Kodifikační systém NATO (NATO Codification System – NCS). Musí být vyplněno vždy, pokud bylo již přiděleno. Je rovněž 13 místné. Více informací o NSN naleznete v sekci Katalogizace – Číslování položky.

Sloupec 4 – Schválený/Neschválený název a sloupec
Každý výrobek musí být pojmenován podle zásad NCS. K tomu existuje v rámci NCS seznam tzv. schválených názvů (asi 43 tisíc), z kterých musí pracovník katalogizační agentury (KA) vybrat ten, který vystihuj podstatu výrobku co nepřesněji. Pro splnění tohoto požadavku je nutné, aby dodavatel ve sloupci 4 uvedl takový název výrobku, aby byl pracovník agentury schopen podle něj vybrat vhodný schválený název. Je-li patrné, že podle uvedeného názvu bude složité schválený název dohledat (název je velmi obecný, např. adapter, spojka, držák,…), uvede dodavatel v komentáři v příslušné buňce funkci (stručný popis) výrobku pro snadnější určení vhodného názvu. V případě, že není nalezen vhodný název, vytvoří pracovník KA ve spolupráci s dodavatelem tzv. název neschválený. Více informací o schválených názvech naleznete v sekci Katalogizace – Pojmenování položky.

Sloupec 5 – Kód názvu položky (INC)
Každý schválený název má přidělen jedinečný pětimístný číselný kód názvu položky (Item Name Code – INC). Neschválenému názvu položky odpovídá vždy INC 77777. Pro všechny neschválené názvy je tento INC stejný. V České republice se můžete setkat u neschválených názvů s kódem, který začíná písmenem C, po kterém následují čtyři číslice. Jedná se o tzv. neschválený název potvrzený, který přiděluje OKM. Více informací naleznete v sekci Katalogizace – Pojmenování položky.

Sloupec 6 – Třída zásob NATO (NSC)
Každý výrobek musí být zařazen do určité komodity, tzv. třídy zásob. Ve většině případů je tato třída určena přiřazeným názvem. Pro správnou klasifikaci je nezbytné znát funkci jednotlivých výrobků. Nehmotný majetek se zatřiďuje podle národních specifik. Více informací o klasifikaci NATO naleznete v sekci Katalogizace – Klasifikace položky.

Sloupec 7 – Referenční číslo (RN)
Pro opětovné pořízení majetku je nutné znát skutečného výrobce výrobku (sloupec 8) a jak svůj výrobek označuje. Pro označení výrobku se používá výraz referenční číslo (reference number). Pro zápis referenčního čísla se smí používat pouze číslice a/nebo velká písmena. V referenčním čísle se nesmí používat diakritika. Typickými referenčními čísly jsou číslo součástky (Part Number) nebo číslo výkresu. Mohou jim být i technické podmínky, typ nebo model výrobku apod. Více informací o RN naleznete v sekci Katalogizace – Identifikace položky.

Sloupec 8 – Katalogizační kód výrobce (NCAGE)
Katalogizační kód výrobce (NATO Commercial and Government Entity – NCAGE) je jednoznačný identifikátor organizace v rámci Kodifikačního systému NATO. Je to jakási obdoba identifikačního čísla (IČ). NCAGE ve spojení s referenčním číslem (sloupec 7) identifikuje výrobek a umožňuje jeho opětovné pořízení. V případě, že výrobce/dodavatel nemá doposud NCAGE přiřazen nebo NCAGE není znám, je nutné místo NCAGE vložit do sloupce přesný název a adresu výrobce položky. Vyžádání NCAGE vám zabezpečí naše agentura. Více informací o NCAGE naleznete v sekci Katalogizace – Identifikace položky.

Sloupec 9 – Původní název
Původní název je pojmenování položky, které slouží pro identifikaci položky majetku při komunikaci mezi smluvními stranami. Dodavatel může používat jiné označení než výrobce. Někdy je místo původního názvu používán tzv. obchodní název (trade name). Je-li název v cizím jazyce, je nezbytné uvést jeho český překlad.

Sloupec 10 – Dokumentace
Ve sloupci Dokumentace se uvádí kód, který určuje typ dokumentace, s kterou souvisí referenční číslo a zároveň, zda byla uvedená dokumentace dostupná agentuře v době katalogizace položky. Jedná-li se o výkresovou dokumentaci, je uveden kód 1. V ostatních případech se uvede kód 3 s výjimkou čárového kódu, kdy se uvede písmeno U.

Sloupec 11 – Kód měřicí jednotky položky
Kód měřicí jednotky položky udává za co rezort obrany jako odběratel platí dodavateli. Zda cena uvedená ve sloupci 13 je za kus, metr, litr apod. Do tohoto sloupce je tedy nutné vybrat odpovídající hodnotu z číselníku Kódů měřících jednotek.

Sloupec 12 – Indikátor vzácných kovů (PMIC)
Obsahuje-li položka nějaký vzácný kov a jeho vytěžitelnost je ekonomicky a technicky realizovatelná, vybere dodavatel odpovídající kód z číselníku PMIC (Precious Metals Indicator Code). V ostatních případech vloží do sloupce 12 kód A.

Sloupec 13 – Cena
Ve sloupci 13 uvede dodavatel cenu, za kterou je položku prodávána, včetně DPH. Cena je uvedena za měřicí jednotku uvedenou ve sloupci 11. Bez uvedení ceny nelze položku katalogizovat.

Sloupec 14 – Skladovatelnost
Podle povahy položky nebo v souladu s podmínkami smluvního vztahu (technických podmínek) je nutné vybrat z číselníku Skladovatelnosti odpovídající kód.

Sloupec 15 – Kód měřicí jednotky délky
Ve sloupci 15 se uvede kód jednotky délky, který udává, v jakých jednotkách jsou vyplněny sloupce 16 až 18. Pro jednotku metr se používá kód 001, pro centimetr 013 a pro milimetr 012.

Sloupec 16 – Délka
Délka pomyslného hranolu, který lze položce opsat. Uvede se pouze hodnota bez jednotky.

Sloupec 17 – Šířka
Šířka pomyslného hranolu, který lze položce opsat. Uvede se pouze hodnota bez jednotky.

Sloupec 18 – Výška
Výška pomyslného hranolu, který lze položce opsat. Uvede se pouze hodnota bez jednotky.

Sloupec 19 – Kód měřicí jednotky hmotnosti

Ve sloupci 19 se uvede kód jednotky hmotnosti, který udává, s jakou jednotkou je vyplněn sloupce 20. Pro jednotku kilogram se používá kód 150, pro gram 163.

Sloupec 20 – Hmotnost

Uvedese hodnota brutto bez měřicí jednotky.

Sloupec 21 – Kód klasifikace produkce (CZ-CPA)
Šestimístný číselný kód (bez teček) klasifikace CZ-CPA, kterým musí být označeny všechny položky majetku. Využívá se pro statistická šetření v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb.

Sloupec 22 – Rozpad
Sloupec se vyplňuje pouze v případě, jsou-li předmětem smlouvy položky majetku, které spolu vzájemně souvisejí (rozpadají se na otce a syny – tzv. kusovník). Dodavatel uvede v prvním řádku kořenový tzv. „TOP” prvek rozpadu (např. tank) a ve sloupci 22 hodnotu „0”. V dalších řádcích budou postupně uvedeny rozpady první a dalších úrovní, pokud se jednotlivé položky dále rozpadají. Tato vazba bude vyjádřena odpovídající kombinací číslic, přičemž každá úroveň musí být označena číslicí a oddělena tečkou za číslicí, např. 0.1 (kanón), 0.2 (korba), 0.3 (pohonná jednotka), ..0.n pro 1. úroveň. Dále 0.1.1 (hlaveň)., 0.1.2 (závěr), 0.1.3 (brzdovratné zařízení) pro 2. úroveň a poté 0.1.1.1. (úsťová brzda) pro 3. úroveň atd.

Sloupec 23 – Katalogizační agentura
Sloupec se vyplňuje kódem vybrané katalogizační agentury pouze u řádků, v nichž jsou uvedeny dosud nekatalogizované položky majetku charakteru položky zásobování vyrobené v ČR nebo v zemích mimo NATO a Tier 2 (katalogizace proběhne v ČR). Vybraná katalogizační agentura bude následně pro dané položky zásobování zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku – tzv. transakce LNC.

Sloupec 24 – Poznámka
Sloupec, v němž zpracovatel uvede jednu ze zkratek uvedených v Zásadách pro vyplnění SPÚK.