Úvoz 56, 602 00 Brno, tel.: 466 261 301, fax: 544 508 112, email: rene.kozak@aura.cz, agentura@aura.cz| Mapa stránek
Kodifikační agentura

Co byste měli vědět

1. Katalogizací se rozumí pořízení a aktualizace katalogizačních dat o výrobku, výrobci a dodavateli.
Výrobek (položka), který je dodáván do resortu MO ČR a AČR je pojmenován, klasifikován a identifikován podle zásad Kodifikačního systému NATO. Na základě těchto činností je pak možné přidělit výrobku katalogizační číslo (Skladové číslo NATO).
Každý český výrobce/dodavatel, jehož výrobky jsou na základě smlouvy dodávány do resortu MO, musí mít přidělen katalogizační kód výrobce/dodavatele (NATO Commercial and Government Entity Code – NCAGE Code).  Pokud výrobce nebo dodavatel nemá tento kód přidělen, musí požádat o jeho přidělení odbor katalogizace majetku Úř OSK SOJ (OKM). Ke zpracování žádosti je možné si vyžádat naši pomoc.

2. Katalogizace majetku se provádí pouze v případě, že s vámi byla uzavřena smlouva (kupní, o dílo) na dodání materiálu, jejíž součástí je i katalogizační doložka. Jak máte postupovat dále, najdete v Pokynech.

3. Pokud se teprve účastníte výběrového řízení, výrobky se nekatalogizují. Je od vás požadován pouze souhlas (prohlášení) s provedením katalogizace v případě, že výběrové řízení vyhrajete.

4. V ČR probíhá katalogizace ve dvou etapách:

a) V první etapě se zpracovává tzv. Soubor povinných údajů ke katalogizaci (SPÚK). SPÚK se zpracovává vždy a na všechny položky, které tvoří předmět smlouvy. V případě, že předmětem smlouvy je majetek, u kterého se sleduje nějaká provozní veličina (km, provozní hodiny apod.), vyžaduje armádní logistika zpracování SPÚK i na položky, které nejsou sice předmětem smlouvy, ale jsou jeho součástí a jsou významné z hlediska sledování provozu a provádění údržby.
SPÚK musí dodavatel předat OKM v požadovaném formátu a v termínu uvedeném ve smlouvě (většinou je tento termín uveden v příloze smlouvy).

Jsou-li předaná data v pořádku, vystaví OKM dodavateli kladné Stanovisko Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky. Jsou-li v předaných datech zjištěny nějaké závady, oznámí tuto skutečnost OKM dodavateli, který vyžádá odstranění závad v souladu s reklamačním řádem naší agentury. Je-li vyžadováno OKM zpracování Návrhu katalogizačních dat o výrobku, jsou dodavateli zaslány z OKM příslušné požadavky na jeho zpracování.

b) Druhá etapa proběhne pouze v případě, je-li OKM vyžadováno zpracování Návrhu katalogizačních dat o výrobku (NKDV) na některou položku ze SPÚK. Zpravidla se to týká položek charakteru vojenského materiálu buď české výroby, která nebyla doposud katalogizována, nebo výrobku vyráběného v zemi, která nepoužívá Kodifikační systém NATO. Na položky vyráběné ve státech NATO a Tier 2 se druhá etapa nevztahuje.

NKDV se zasílá na OKM. OKM posoudí správnost předloženého NKDV. V případě, že je předložený NKDV úplný a je zpracován v souladu s požadavky zákona číslo 309/2000 Sb., vydá OKM kladné stanovisko k NKDV (viz výše). V případě, že není NKDV úplný nebo není zpracován v souladu se zákonem číslo 309/2000 Sb., OKM předložený návrh zamítne. Důvody zamítnutí budou uvedeny v příloze. Dodavatel v tomto případě postupuje stejně jako v bodě 4a).